As of 2020-08-11  15:00:00
Max Price 128.00
Min Price 123.00
Closing Price 128.00
Previous Closing 122.00
Difference (6.00 )
View All
Date Shrawan 28, 2077
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 81790/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 81360/-
Silver
(per 10gm)
1037.50/-
Currency Unit Buying Selling
View All

Loan Interest rate

 

 कर्जा व्याज दर

  कर्जाको किसिम प्रिमियम थप
१. शेयर कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
२. हायर पर्चेज कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
३. घर कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
४. रियलस्टेट कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
५.

विपन्न वर्ग कर्जा

क) व्यक्तिगत

ख) संस्थागत

 

आधार व्याज दरमा ०.२  देखि ६ सम्म प्रिमियम थप

अधिकतम १४ %

६. व्यक्तिगत कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
७. शैक्षिक कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
८. ब्यापारिक/औद्यौगिक/एसएमइ आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
९. कृषि आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
१०. व्यापारिक आवास कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
११. विविध आधार व्याज दरमा ०.२  देखि  ६ सम्म प्रिमियम थप
१२. मुद्दति निक्षेप कर्जा निक्षेपमा प्रदान गरिएको व्याजमा थप २.५० % व्याज लिइनेछ ।
१३. कन्स्र्योटियम कर्जा कन्स्र्योटियम बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

नोटः आधार व्याज दर १२.१०% (पौष मसान्त)