As of 2019-11-18  15:00:00
Max Price 117.00
Min Price 115.00
Closing Price 115.00
Previous Closing 115.00
Difference (0.00 )
View All
Date Mansir 2, 2076
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 61385/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 61130/-
Silver
(per 10gm)
729/-
Currency Unit Buying Selling
View All

Capital Plan

पूँजी योजना (Capital Plan) सम्बन्धमा

              रु.लाखमा
आ.व. चुक्ता पूँजी मर्जरबाट थप पूँजी बोनस शेयरबाट प्राप्त रकम प्रतिशत (%) हकप्रद शेयरबाट प्राप्त रकम प्रतिशत (%) जम्मा चुक्ता पूँजी
०७१/०७२ २५,५४ - ३,८३ १५%     २९,३७
०७२/०७३ २९,३७ २५,०० ८,१६ १५%     ६२,५३
०७३/०७४ ६२,५३ - ९,३८ १५% ८,६३ १२% ८०,५४