As of 2019-01-22  15:00:00
Max Price 130.00
Min Price 128.00
Closing Price 128.00
Previous Closing 130.00
Difference (-2.00 )
View All
Date Magh 9, 2075
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 52210/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 51955/-
Silver
(per 10gm)
647.50/-
Currency Unit Buying Selling
 U.S. Dollar 1 114.00 114.60
 European Euro 1 129.49 130.17
 UK Pound Sterling 1 147.18 147.95
 Swiss Franc 1 114.40 115.01
 Australian Dollar 1 81.21 81.64
 Canadian Dollar 1 85.56 86.01
 Singapore Dollar 1 83.76 84.21
View All

Interest rate Effective from 2075.09.09

२०७५।०९।०९   देखि लागु हुने गरी


Fixed Deposit

Period Interest Rate
Monthly Quarterly Yearly Maturity
Upto 3 Months 10.00% 10.00% -- --
6 Month 10.00% 10.00% -- --
9 Month 10.00% 10.00% -- --
1 Years 10.00% 10.25% 10.25% 10.25%
13 Month Above upto 2 Years 10.10% 10.25% 10.50% 10.75%
3 Years 10.10% 10.25% 10.50% 11.00%
4 Years 10.10% 10.25% 10.50% 11.25%
5 Years 10.10% 10.25% 10.50% 11.25%
6 Years 10.10% 10.25% 10.50% 11.50%

 

Corporate Fixed Deposit

1 Year Quaterly On Maturity
10.25% 10.25%

Corporate Deposit

Corporate Deposit 7.50%


२०७५/०८/०१  देखि लागु हुने गरी

बचत निक्षेप

क्र. सं बचत निक्षेप खाता रकम ब्याज

कर्मचारी बचत/रेमिट बचत

-

८.००%

बृद्ध बचत/महिला बचत/बाल बचत रु १५,००,००० सम्म ७.५०%
    रु ३०,००,००० सम्म ८.००%
    रु ३०,००,००० भन्दा माथि ८.५०%
बयो बृद्ध बचत - ८.५०%
साधारण बचत रु २०,००,००० सम्म ७.५०%
    रु ४०,००,००० सम्म ८.००%
    रु ४०,००,००० भन्दा माथि ८.५०%
सँस्थागत बचत - ७.५०%
आस्बा/Privileged बचत रु १०,००,००० सम्म ८.००%
    रु १०,००,००० भन्दा माथि ८.५०%

कर्जा

S.N कर्जा ब्याज
1 शेयर कर्जा १५% – १७%
2 साना तथा मझौला उद्येमी कर्जा -(SME) १५% – १७%
3 व्यापारिक कर्जा १५% – १७%
4 घर कर्जा १५% – १७%
5

हायर पर्चेज कर्जा-:

१५% – १७%

6 शैक्षिक कर्जा १५% – १७%
7

विपन्न वर्ग कर्जा-:

क) व्यक्तिगत

ख) संस्थागत

 

१६% – १८%

१०% – १२%

8 रियलस्टेट कर्जा १६% –१८%
9 विविध कर्जा १६% –१८%
10 औद्योगिक कर्जा १५% – १७%
11 व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा १५% – १७%
12 व्यापारिक भवन निर्माण कर्जा १५% – १७%
13 व्यक्तिगत कर्जा      १६% –१८%
14 मार्जिन लेण्डिङ्ग कर्जा १५% – १७%
15 कृषि कर्जा १५% – १७%